Bufory SPIRO

Ogrzej C.O I C.W.U jednym zbiornikiem !

ZAPOMNIJ O STRATACH CIEPŁA !

ZYSKAJ WIĘCEJ MIEJSCA W KOTŁOWNI !

Zapomnij o stratach ciepła…

Ogrzej C.O. i C.W.U. jednym zbiornikiem

Eve Term to zbiornik buforowy z wężownicą karbowaną SPIRO. Bufor, w którym za pomocą zmagazynowanej wody kotłowej w zbiorniku ogrzewamy nierdzewną karbowaną rurę, w której przepływa C.W.U. Częstotliwy przepływ daje gwarancję oczekiwanej temperatury ciepłej wody użytkowej. Dzięki różnicy ciśnień wężownica oczyszcza się sama i gwarantuje bieżącą wodę bez bakterii Legionella. Dzięki zastosowaniu długiej wężownicy zapewnia znakomite parametry pod względem wydajności C.W.U.

Eve Term pracuje w temperaturze do 85˚̊̊C i ciśnieniu roboczym 3 bar w zbiorniku. Ciśnienie dotyczące wężownicy określa się maksymalnie na 8 bar. Zbiornik ocieplony jest twardą pianą PUR – dzięki czemu EvE Term zachowuje znakomite właściwości termiczne i utrzymuje ciepło zgromadzone w buforze.

Zbiornik buforowy z wężownicą SPIRO

Temperatura maxo 85˚C
Ciśnienie w buforze max 3 bar
Ciśnienie w wężownicy max 8 bar

Możesz spać spokojnie…

Warunki gwarancji

  • Gwarancja na szczelność zbiornika – 5 lat
  • Gwarancja na szczelność wężownicy INOX – 3 lata
  • Okres gwarancji liczy się od daty sprzedaży potwierdzonej przez dokument zakupu.

Gwarancja obowiązuje urządzenie zakupione i użytkowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie dokonano ich podłączenia. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzeń pod warunkiem, że będzie ono zainstalowane i użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi, obowiązującymi normami, przepisami prawa budowlanego i zasadami sztuki budowlanej.

W okresie gwarancji użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw uszkodzeń urządzenia powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie. Na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia wady i w przypadku uznania, iż zgłoszona wada jest objęta gwarancją usunąć tą wadę w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Naprawa gwarancyjna nie dotyczy czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt. Gwarant nie będzie odpowiedzialny wobec Użytkownika w gwarancji za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie urządzenia nie wynikłe z wady produkcyjnej lub konstrukcyjnej.

Sposób naprawy określa Gwarant.

Gwarancją nie są objęte wady powstałe przez niewłaściwe użytkowanie, wykonywanie napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione oraz montaż i obsługę urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa, zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi, na skutek zdarzeń losowych (pożary, powodzie) itp., za złe działanie zaworu bezpieczeństwa lub błędy w instalacji, np. brak reduktora ciśnienia wody w instalacji doprowadzającej zimną wodę, użytkowanie urządzenia bez sprawnego zaworu bezpieczeństwa.

Gwarancją nie są objęte wady powstałe przez niewłaściwe użytkowanie, wykonywanie napraw i przeróbek przez osoby nieuprawnione oraz montaż i obsługę urządzenia niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa, a także wady spowodowane zewnętrznymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wyładowaniami atmosferycznymi.

Producent nie odpowiada za jakość wody (obecne w niej związki chemiczne, zakamienienie wody, zawartość tlenu w wodzie) i związane z tym niedogodności w eksploatacji.

Podstawę napraw gwarancyjnych stanowi karta gwarancyjna prawidłowo wypełniona i podbita przez punkt sprzedaży.

W przypadku usterki zabroniony jest demontaż urządzenia, należy zgłosić wadę Gwarantowi. Zgłoszenie powinno być dokonane telefonicznie na numer 22 230 25 21 ewentualnie pocztą e-mail na adres . Należy zachować dokument zakupu wraz z podbitą kartą gwarancyjną do wglądu serwisu. W przypadku, gdy Kupujący dwukrotnie uniemożliwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowości Gwaranta do jej wykonania, to Gwarant przyjmuje, że Kupujący zrezygnował z roszczenia zawartego w zgłoszeniu gwarancyjnym.

W przypadku braku swobodnego dostępu do urządzenia w celu jego konserwacji, naprawy, wymiany, Gwarant lub wskazany przez niego serwis nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności lub koszty spowodowane demontażem zabudowy lub instalacji.

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji parametrów urządzeń nowo wyprodukowanych bez wcześniejszego uprzedzenia.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową.

Urządzenia muszą być przechowywane w temp. dodatniej w pomieszczeniach suchych, pozbawionych substancji agresywnych, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i termicznym.

Napisz do nas...

Kontakt

* Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych MODERN HOME SYSTEM.